Afbeelding niet gevonden.

Voorwaarden

1. Definities

Carecar: de onderneming die de deelauto’s ter beschikking stelt.

Deelnemer: een persoon of organisatie die zich heeft aangemeld bij Carecar en een overeenkomst is aangegaan voor het gebruik van Carecar’s deelauto’s.

Mededeelnemer: een persoon die de deelauto's mag besturen voor rekening en risico van een deelnemer (meestal een huisgenoot).

Bestuurder: iemand die aan alle wettelijke eisen voldoet om de deelauto’s te mogen besturen en middels een overeenkomst met Carecar gerechtigd is tot het gebruik van de deelauto's.

Buurtauto of deelauto: een onder de overeenkomst beschikbaar gestelde auto.

Rit: de periode waarin de deelauto gebruikt is gerekend van af de eerste keer openen, tot de laatste keer afsluiten of als dat niet vast te stellen is, de gereserveerde periode.

Pasje: een door Carecar verstrekte chipkaart of een andere chipkaart (bijvoorbeeld een OV_chipkaart), die geactiveerd is voor het gebruik van de diensten van Carecar.

Tarieven: de tarievenlijst op www.carecar.nu/tarieven

2. Aanmelden

Een potentiële deelnemer kan zich aanmelden via de website www.carecar.nu. Met deze aanmelding verklaart hij/zij de algemene voorwaarden en de tarieven te aanvaarden. Een potentiële deelnemer dient een kopie van zijn in Nederland geldige rijbewijs te sturen en moet een borg betalen. Het deelnemerschap gaat in op het moment dat Carecar een bevestiging per e-mail hiervan aan de deelnemer verstuurt. Een deelnemer kan één huisgenoot aanmelden als gratis mededeelnemer.

De deelnemer neemt alle kosten van de mededeelnemer voor zijn rekening en staat er voor in dat de mededeelnemer zich aan de algemene voorwaarden houdt.

Een deelnemer krijgt een pasje waarmee hij/zij de deelauto's kan openen en afsluiten. Extra of vervangende passen zijn te verkrijgen tegen de kosten zoals vermeld bij tarieven.

Een mededeelnemer mag het pasje van de deelnemer gebruiken en/of een eigen pasje.

3. Reserveren

Wanneer je een deelauto wilt gebruiken reserveer je de auto via de website van Carecar voor de gewenste periode. Dit kan tot een minuut van tevoren, maar je kunt ook lang vooruit reserveren. Mocht reserveren via internet niet lukken dan kan de beheerder van de auto of het Carecar-kantoor eventueel een reservering maken.

Je kunt tot een minuut voor aanvang van de rit de reservering kosteloos annuleren of wijzigen. Van een reservering kan altijd kosteloos het begin tijdstip vervroegd worden en/of het eindtijdstip verlaat. Uiteraard als de deelauto dan niet door een ander gereserveerd is.

Als een gereserveerde auto niet gebruikt wordt, dan worden gereserveerde uren toch in rekening gebracht. Immers de auto was niet beschikbaar voor anderen. Indien er sprake van overmacht was kun je Carecar verzoeken om toch geen kosten in rekening te brengen.

Als je denkt dat de auto niet binnen de gereserveerde periode kan worden geretourneerd, dien je contact op te nemen met het kantoor voor verlenging. Ook kun je de reserveringstijd verlengen via internet. Het later dan de gereserveerde tijd terugbrengen heeft gevolgen voor diegene die direct na je komt. Mocht dit leiden tot extra kosten (bijv. taxi) dan worden die op jou verhaald.

4. Gebruik deelauto

Een deelauto mag uitsluitend bestuurd worden door bestuurders die aan alle wettelijke vereisten voldoen om een auto te mogen besturen. Daaronder valt het hebben van een rijbewijs dat in Nederland geldig is. Alleen de deelnemer (en mededeelnemer) die de deelauto gereserveerd heeft mag de auto besturen. De auto mag ook door andere deelnemers van Carecar bestuurd worden als de deelnemer die gereserveerd heeft in het voortuig aanwezig is of indien Carecar hier schriftelijk of per e-mail toestemming voor gegeven heeft. Personen die niet geregistreerd staan bij Carecar mogen nooit de deelauto's besturen in verband met de verzekering.

De bestuurder is gehouden als een goed huurder voor de auto te zorgen, de auto in goede, ongewijzigde staat te houden en de auto na einde van de reservering op de afgesproken plaats en tijd in te leveren, voorzien van alle toebehoren zoals sleutel en kentekenpapieren. De auto dient altijd aangesloten te worden aan de oplaadpaal.

Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken voor een met de wet strijdig doel of voor een doel, waarvoor de auto niet bedoeld is en/of ongeschikt voor is. Het volgende is in ieder geval niet toegestaan:

- het geven van rij-instructie

- het aanduwen of trekken van een voertuig

- het deelnemen aan races, rally's, toerritten met een wedstrijdelement, of demonstraties

- spullen op het dak te vervoeren of de auto over te beladen

- roken in de auto is eveneens niet toegestaan

- (huis)dieren mogen niet in de auto's (tenzij je daar per mail toestemming voor hebt gekregen voor die specifieke rit)

De bestuurder dient de deelauto alleen te gebruiken op normaal toegankelijke, openbare en geschikte wegen en de auto steeds op veilige plaatsen te parkeren en na gebruik goed af te sluiten.

4.1 Vooraf op schade controleren

Voor aanvang van de rit dien je de deelauto op eventuele nieuwe beschadigingen en defecten te onderzoeken. Schades en defecten die reeds bekend zijn bij Carecar, staan in het rittenboekje dat in de auto ligt. Uitgangspunt is dat schades en defecten die niet bij Carecar bekend zijn, voor rekening komen van de laatste gebruiker. Daarom moet je vóór gebruik van het voertuig  het kantoor op de hoogte stellen van schade, defecten en gebreken die niet op het schadeoverzicht staan.

4.2 De deelauto openen en afsluiten

De deelauto's open je met een pasje. Zonder pasje en zonder correcte reservering zal de auto niet open gaan en niet kunnen starten. Het aantal gereden kilometers en uren worden automatisch geregistreerd. Voor je kunt vertrekken moet je de vraag of de auto nieuwe schade heeft beantwoorden met ja of nee. Tussendoor kun je de auto met je pasje afsluiten en opnieuw openen. Aan het einde van je rit - nadat je de auto op zijn standplaats teruggezet hebt -  sluit je eerst de auto aan aan de oplaadpaal en sluit je de auto af door je pasje voor de raamsensor te houden. Controleer altijd of de portieren echt op slot zijn.

4.3 Opladen

Tussentijds opladen is mogelijk bij elke oplaadpaal. In het dashbordkastje liggen oplaadpassen voor de meeste oplaadpalen. De kosten worden direct met Carecar verrekend. Indien je door omstandigheden toch zelf moet betalen voor het opladen, kun je het bedrag binnen 4 weken declareren door de originele oplaadbon naar Carecar te sturen met vermelding van km-stand, kentekennummer en je naam.

4.4 Schoon weer inleveren

De deelauto moet na gebruik schoon worden achtergelaten. Dat betekent in ieder geval geen papiertjes, etenswaren of andere spullen achterlaten. Ook geen vuile vloermatten achter laten.

Bij het niet schoon achterlaten van de auto kunnen kosten op de veroorzaker verhaald worden.

4.5 Op vakantie

De deelauto mag voor vakantie gebruikt worden en men mag er ook mee naar het buitenland (alle landen die op de groene kaart vermeld zijn). Je zult wel rekening moeten houden met de actieradius van de deelauto. Indien er te weinig deelauto's achterblijven in een plaats door vakantiegebruik kan Carecar een reservering die langer dan een week aaneengesloten is weigeren. De oplaadpassen werken niet in het buitenland, daar moet je het opladen zelf voorschieten en bij Carecar declareren.

5. Verzekering

De verzekering is bij Centraal Beheer Achmea ondergebracht. De deelauto's hebben de volgende dekking: brand, diefstal, hulpverlening, inbraak, ruitbreuk en inzittende.

Schade komt wel volledig voor rekening van de deelnemer indien:

- de schade is ontstaan ten gevolge van onwettig gebruik, handelen in strijd met de handleiding van het voertuig of met deze algemene voorwaarden.

- er sprake is van een ernstige overtreding van de verkeerswetgeving (bijv. dronkenschap of onder invloed van drugs).

- de schade is toegebracht door een inzittende

- de schade is veroorzaakt door een dier dat in de auto geweest is.

- voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de bestuurder of een inzittende.   

Indien de schade te klein is voor reparatie, maar wel leidt tot waarde vermindering van de deelauto, geldt een eigen risico van € 125,- Dit ter beoordeling van Carecar.

5.1 Verklaring voor schadevrije jaren

Als je je lidmaatschap opzegt, kan Carecar een verklaring opstellen voor het aantal schadevrije jaren dat je bij Carecar reed. Hiermee kun je bij een verzekeringsmaatschappij een voordeliger premie bedingen als je zelf weer een auto koopt.

6. Aansprakelijkheid

Carecar is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht. Als een deelnemer schade lijdt omdat een deelauto, in welke omstandigheid dan ook, niet gebruikt kan worden, kan geen gevolgschade geclaimd worden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het nakomen van de verplichtingen die wij krachtens deze voorwaarden hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden zoals parkeergarages, onderhouds- of schadeherstelbedrijven, andere (eerdere) klanten of bijvoorbeeld foutparkeerders op uitgiftepunten. Carecar is bovendien in geen geval aansprakelijk voor schade die onze klanten direct of indirect lijden als gevolg van of in verband met het gebruik van een deelauto.

7. Boetes en bekeuringen

Boetes en bekeuringen komen voor rekening van de gebruiker. Boetes worden ter betaling doorgestuurd aan de betreffende gebruiker. Bij een eventuele aanmaning in geval van een niet betaald boete zal Carecar de boete zelf betalen en vervolgens doorberekenen aan de overtreder met een verhoging van administratiekosten.

De kosten en inkomstenderving van Carecar door eventuele inname van de auto komen voor rekening van de veroorzaker.

8. Pech  en Schade

In geval van pech met een auto dient men met de alarmcentrale te bellen: 0800 364 1800

Bij schade dient u het schadeformulier (aanwezig in het dashboardkastje) in te vullen en altijd de politie te waarschuwen.

9. Kosten

Bij tarieven zijn de kosten vermeld verbonden aan het deelnemerschap van Carecar en het gebruik van de deelauto's.

Op www.carecar.nu/tarieven staan de tarieven voor (natuurlijke) personen.

Deelnemersbijdragen worden per kwartaal vooruit in rekening gebracht. Overige kosten achteraf.

Er is een borg van € 250,- vereist per overeenkomst, ter dekking van eventuele schade en het nakomen van de financiële verplichtingen. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt de borg, na afhandeling van financiële verplichtingen, binnen twee maanden geretourneerd. De borg wordt beschouwd als een achtergestelde lening aan Carecar.

10. Facturen en Betaling

Je krijgt (over het algemeen) één keer per maand een factuur per e-mail. Onderdeel daarvan is een rittenstaat met de gemaakte ritten. Op aanvraag wordt een papieren factuur per post verstuurd tegen een toeslag zoals vermeld in de tarievenlijst. Het is mogelijk om vooraf rij-tegoed te storten indien je niet zeker bent of je de betalingstermijn na kunt komen.

Bij te late betaling worden kosten in rekening gebracht zoals vermeld in de tarievenlijst. Tevens is Carecar gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle kosten verbonden aan het innen van de factuur. Bij een betalingsachterstand kan de mogelijkheid tot gebruik direct geblokkeerd worden, waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan.

11. Klachtenregeling

Klachten kunnen in eerste instantie aan Carecar gericht worden per mail. Carecar zal binnen twee weken met een reactie komen.

12. Toepasselijkheid

Op de overeenkomst is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen op de algemene voorwaarden worden via de website gepubliceerd en zijn vanaf dat moment van toepassing. Iedere deelnemer krijgt hiervan per e-mail bericht.